Znaki towarowe

BREXIT – co z unijnymi znakami towarowymi i wzorami wspólnotowymi?

Brexit to słowo, które od kliku lat wzbudza wiele emocji ze względu na swoje skutki prawne, szczególnie wśród firm, dla których Wielka Brytania jest istotnym rynkiem zbytu.

Jak głoszą najnowsze komunikaty płynące z rządu Zjednoczonego Królestwa, dniem opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, czyli exit day, będzie 31 stycznia 2020 r. (aktualizacja)

Niezależnie od ostatecznego terminu wyjścia UK ze Wspólnoty warto przybliżyć konsekwencje jakie czekają właścicieli unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych już po Brexicie.

 

Co się stanie z unijnymi znakami i wspólnotowymi wzorami?

Zakładając, że termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie zostanie już opóźniony lub przełożony, to z dniem 31 stycznia 2020 r. sytuacja unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów ulegnie zmianie. Wszelkie terminy na podjęcie ewentualnych działań będą rozpoczynały swój bieg od daty wyjścia.

Unijnym znakom towarowym oraz wzorom wspólnotowym zarejestrowanym do dnia wyjścia, zostaną automatycznie przyznane prawa do krajowych zgłoszeń na terenie Wielkiej Brytanii.

Daty pierwszeństwa, zgłoszenia i rejestracji zostaną zachowane.

Znakom i wzorom zostaną nadane nowe krajowe numery rejestracyjne, chyba, że ich właściciele nie będą zainteresowani utrzymaniem ochrony w Wielkiej. Brytanii.

Ochrona praw będzie obowiązywać do dnia przedłużenia w UE, natomiast przedłużenia ochrony będą regulowane przez prawo krajowe Zjednoczonego Królestwa.

Co ze zgłoszeniami?

Znakom unijnym oraz wzorom wspólnotowym, znajdującym się w fazie zgłoszeniowej do dnia wyjścia, nie zostaną automatycznie przyznane prawa do krajowych zgłoszeń na terenie Wielkiej Brytanii. Aby ubiegać się o uznanie ochrony na terenie UK, zgłaszający będą musieli złożyć odpowiednie wnioski w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia okresu przejściowego.

Złożenie stosowanego wniosku umożliwi zachowanie unijnej daty pierwszeństwa zgłoszeniom znaków i wzorów, ale postępowanie w sprawie ich rejestracji będzie podlegać krajowej procedurze przed Urzędem Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii, a ich rejestracja związana będzie z koniecznością wnoszenia dodatkowych opłat i ustanowieniem zagranicznego pełnomocnika.

Jak będzie wyglądać kwestia przedłużenia ochrony?

Przedłużenie ochrony zarejestrowanych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, których ochrona na terenie Wielkiej Brytanii zostanie uznana, będzie podlegało właściwości Urzędu Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii.

Oznacza to, że właściciel dotychczasowego prawa unijnego, będzie musiał dokonać oddzielnej procedury przedłużenia dla Wielkiej Brytanii i uiścić opłaty na konto Urzędu Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii.

Używanie znaku towarowego

Dotychczasowe komunikaty wskazują, że świeżo-skopiowane do rejestru w Wielkiej Brytanii znaki towarowe, będą podlegały obowiązkowi samodzielnego używania na terenie Zjednoczonego Królestwa dopiero po upływie 5 lat od daty wyjścia z Unii.

Oznacza to, że jeżeli unijny znak towarowy jest już zarejestrowany i podlega obowiązkowi używania w UE i jego właściciel używa tego znaku tylko w części krajów Wspólnoty- np. w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, to takie używanie będzie honorowane przez Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii, jako używanie na terenie Wielkiej Brytanii (przez pierwsze 5 lat od exit day).

Dotychczas zawarte porozumienia

Właściciele unijnych praw powinni prześledzić zawarte umowy i porozumienia zawierające odniesienie do terytorium Unii Europejskiej, w celu sprawdzenia czy umowy te pozostaną ważne na terytorium Wielkiej Brytanii.

A co z patentami?

Z uwagi na fakt, że nie istnieje unijny organ zajmujący się udzielaniem patentów na wynalazki i wzory użytkowe, Brexit nie będzie miał wpływu na patenty.

O czym warto pomyśleć?

Biorąc pod uwagę fakt, że Brexit będzie miał znaczące skutki dla dalszych praw do unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, warto aby firmy posiadające takie prawa (szczególnie te, dla których rynek Wielkiej Brytanii jest kluczowy) przeprowadziły audyt swoich praw własności intelektualnej przy współpracy z rzecznikiem patentowym, a następnie ustaliły plan, uwzględniający opisane powyżej działania, które należy podjąć aby zapewnić sobie ciągłość posiadanych praw już po Brexicie.

 

Powyższe informacje zostały przygotowane wg. naszej najlepszej wiedzy w oparciu o stan faktyczny na dzień 31.10.2019 r. Uprzejmie informujemy, że niniejsza publikacja nie stanowi oficjalnego komunikatu, a część informacji w niej zawartych może ulec zmianie.

Nina Jankowska

Nina Jankowska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kancelarii Patpol. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, obecnie studiuje prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Kontakt z autorką

Podobne artykuły