Znaki towarowe

Symbol marihuany jest sprzeczny z porządkiem publicznym i znak towarowy go zawierający, nie może zostać zarejestrowany w Unii Europejskiej.

W wyroku z grudnia 2019 r., Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że znak towarowy odnoszący się do marihuany nie może zostać zarejestrowany ponieważ jest sprzeczny z porządkiem publicznym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Pod osąd Sądowi, została poddana decyzja Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmawiająca rejestracji zgłoszeniu unijnego słowno-graficznego znaku towarowego CANNABIS STORE AMSTERDAM o nr 016176968, o następującym przedstawieniu:

z uwagi na niespełnienie bezwzględnych wymogów rejestracji tj. brak zgodność z porządkiem publicznym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f) i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (uprzednio rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

Powyższy znak towarowy został zgłoszony dnia 19 grudnia 2016 r. przez Panią Santa Conte, z siedzibą w Neapolu we Włoszech dla towarów i usług w klasach 30 (wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery; sól, przyprawy i dodatki smakowe; lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety; solone wyroby piekarnicze), 32 (napoje bezalkoholowe; piwo i produkty piwowarskie; preparaty do produkcji napojów) i 43 (usługi zaopatrzenia w żywność i napoje) w rozumienia Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków.

Zgłoszenie zostało odrzucone przez eksperta na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001], tj. brak odróżniającego charakteru znaku towarowego oraz odrzucenie na podstawie kryterium, zgodnie z którym nie rejestruje się znaków towarowych składających się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju,  jakości,  ilości,  przeznaczenia,  wartości,  pochodzenia  geograficznego  lub  czasu  produkcji  towaru  lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. Przepisy te stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Unii.

Skarżąca Santa Conte, złożyła odwołanie od decyzji eksperta i sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez izby odwoławcze.

Na tym etapie nastąpiło rozszerzenie podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (izby odwoławcze są uprawnione do podniesienia bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, która nie została wskazana w decyzji eksperta) i Druga Izba Odwoławcza decyzją z dnia 31 sierpnia 2018 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) oddaliła odwołanie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001, uznając, że oznaczenie objęte zgłoszeniem znaku towarowego jest sprzeczne z porządkiem publicznym.

Sąd oddalił skargę Santa Conte odwołując się do dwóch zarzutów. Pierwszy z nich dotyczył niewłaściwego określenia kręgu odbiorców, drugi sprzeczności z porządkiem publicznym.

Przede wszystkim Sąd wskazał, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w określeniu właściwego kręgu odbiorców i zaaprobowała stanowisko, że właściwym kręgiem odbiorców będą nie tylko konsumenci anglojęzyczni, ale wszyscy konsumenci w Unii zdolni zrozumieć znaczenie określenia „cannabis” powiązanego ze wskazanym elementem graficznym.

W kwestii drugiego zarzutu, Sąd podtrzymał stanowisko Izby, że skoro w wielu krajach Unii, konsumpcja konopi jest nielegalna jeżeli produkty z niej pozyskane zawierają THC w stężeniu przekraczającym 0,2% (jest tak np. w Polsce, Bułgarii, Finlandii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Słowacji, Szwecji), a słowo „CANNABIS” zastosowane w znaku towarowym oraz elementy graficzne liści konopi zostaną zrozumiane przez większość odbiorców znaku, to zgłoszenie przedmiotowego znaku towarowego jest sprzeczne z porządkiem publicznym w poszczególnych krajach Wspólnoty i wobec tego nie może zostać zarejestrowane.

 

Nina Jankowska

Nina Jankowska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kancelarii Patpol. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, obecnie studiuje prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Kontakt z autorką

Podobne artykuły