Znaki towarowe

Znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany. Czy aby na pewno?

Znak towarowy nie może zawierać symbolu marihuany. Tak orzekł Sąd UE w wyroku z 12 grudnia 2019 r., o czym pisaliśmy 16 września 2020 roku na naszym blogu.

Na wstępie, dla dokładnego zrozumienia sprawy, należy przywołać zgłoszenie znaku towarowego nr 016176968, o następującym przedstawieniu:

Zgłoszenie tego znaku zostało odrzucone przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a decyzja o jego odrzuceniu została następnie podtrzymana przez Izby Odwoławcze oraz Sąd Unii Europejskiej.

W moim przekonaniu, po analizie wspomnianego wyroku, nie sposób jest nie odnieść się do praktyki EUIPO. Z moich obserwacji bowiem wynika, że omawiany wyrok jest przykładem niekonsekwencji orzecznictwa oraz dowodzi niespójności prawa unijnego w zakresie badania przesłanek zdolności rejestracyjnej unijnych znaków towarowych.

Wyrok ten dotyka nieświadomie problemu subiektywności oceny przesłanek bezwzględnych rejestracji znaków towarowych, w zależności od percepcji eksperta EUIPO rozpatrującego sprawę. EUIPO jako organ powinien charakteryzować jednolity pogląd na konkretne kwestie i jednolite orzecznictwo.

W praktyce, nie jest to jednak oczywiste, ponieważ urząd składa się z ekspertów z każdego kraju członkowskiego, którzy przeprowadzając badanie znaku towarowego mają swoje rozumienie przepisów i doświadczenia, zgodnie z którymi, nawet z zachowaniem należytej staranności, podświadomie dokonują pewnych ocen. Subiektywizm w badaniu znaku towarowego odgrywa znaczącą rolę, gdyż w przypadku, gdy jeden ekspert stwierdzi występowanie podstaw do odmowy zgłoszenia, inny może przekazać znak do publikacji. W przypadku pojawienia się uwag eksperta,  to na zgłaszającym ciąży obowiązek wykazania, że znak spełnia kryteria bezwzględne. We wskazanym przykładzie, taki znak zostanie zarejestrowany dopiero, gdy ekspert uzna argumentacje zgłaszającego za przekonywującą.

Kontrowersje budzi także fakt, że EUIPO dopuścił do rejestracji inny znak towarowy zgłoszony przez tego samego zgłaszającego – Panią Santa Conte, a mianowicie znak nr 017886292 o następującym przedstawieniu:

Na znak ten zostało udzielone prawo ochronne z dniem 21.12.2019 r. (więc w niedługim czasie po wydaniu wyroku Sądu), a świadectwo rejestracji tego znaku w klasie 35 (dla usług pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą) zostało wydane dnia 06.01.2020 r.

Czy zdaniem EUIPO znak o nr 017886292 nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym, a znak  016176968 już stoi w sprzeczności z prawem?

Przykładów rejestracji unijnych znaków towarowych z wizerunkiem konopi lub oznaczeniami słownymi CANNABIS bądź MARIHUANA znajdziemy wiele. Przykładowo, dlaczego zdaniem EUIPO poniższe znaki towarowe nie są już sprzeczne z porządkiem publicznym?

Nr 009784737

Klasy: 32, 33, 35

Data rejestracji: 15.09.2011

Nr 018088169

Klasy: 3

Data rejestracji: 23.11.2019

Nr 011347325

Klasy: 16, 28, 41

Data rejestracji: 19.04.2013

Nr 017947092

Klasy: 3

Data rejestracji: 20.12.2018

Nr 017948093

Klasy: 1, 2, 3, 5, 31, 32, 33, 34

Data rejestracji: 09.01.2019

Nr 018085800

Klasy:  9, 16, 38, 41, 42, 44

Data rejestracji: 23.01.2020

Well’s Wild Cannabis

Nr 018124087

Klasy: 3

Data rejestracji: 21.02.2020

Nr 018152086

Klasy: 3,5, 35

Data rejestracji: 10.03.2020

Wszystkie wyżej wskazane znaki towarowe są chronione ważnymi prawami wyłącznymi.

Warto także zauważyć, że część z wyżej wskazanych znaków została zarejestrowana już po wydaniu omawianego orzeczenia.

W moim przekonaniu, powyższe dowodzi niespójności i braku jednolitości prawa Unii Europejskiej i jego stosowania przez organy Unii Europejskiej. Powyższe przykłady pokazują, także, że otwarte pozostają pytania o stosowanie się EUIPO do wyroków Sądu oraz kwestie słuszności i sprawiedliwości społecznej. Dlaczego bowiem jeden podmiot może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy zawierający przedstawienie liści konopi, a inny nie. Niniejsze rozważania prowadzą do wniosku, że istniejący kształt instytucji znaku towarowego Unii Europejskiej jest niespójny systemowo.

Dlatego właśnie, często udzielenie Klientowi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dot. szans rejestracji znaku nie jest łatwe. Niemniej jednak profesjonalny pełnomocnik może przeprowadzić pełne badanie znaku towarowego i ocenić, czy dany znak nadaje się do rejestracji, tj. czy spełnia bezwzględne wymogi, a także czy nie narusza wcześniejszych praw osób trzecich.

 

Nina Jankowska

Nina Jankowska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kancelarii Patpol. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, obecnie studiuje prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Kontakt z autorką

Podobne artykuły