Znaki towarowe

„R w kółeczku” czyli co oznaczają symbole przy znakach towarowych

Dziś wyjaśniamy nurtujące Państwa pytania: Kiedy można używać symbolu (R)? Co oznacza symbol (T)? Jakich jeszcze można używać symboli?

Takie pytania otrzymujemy regularnie na skrzynkę Naszej Kancelarii. Dziś wyjaśniamy te nurtujące Państwa kwestie prawne.

– oznacza zarejestrowany znak towarowy („registered trademark”). Użycie symbolu (R) reguluje ustawa prawo własności przemysłowej (dalej: PWP). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, symbolu tego może używać tylko osoba, na której rzecz udzielone zostało prawo ochronne na znak towarowy.

 

 „Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.” – art. 153 ust. 13 PWP

Wobec tego znak towarowy z dodanym symbolem (R) przeszedł już procedurę rejestracji przed Polskim Urzędem Patentowym i zostało na niego udzielone prawo ochronne.

– wskazuje na źródło używania danego oznaczenia na podstawie licencji. Zgodnie z prawem, licencjodawca może wymóc na licencjobiorcy, aby ten podkreślił korzystanie z licencji na używanie znaku towarowego poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w jego sąsiedztwie.

 

– oznacza zarejestrowane oznaczenie geograficzne. Jest to oznaczenie słowne, które odnosi się do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują dany produkt jako pochodzący z tego terenu, pod warunkiem, że określona jakość lub szczególna cecha towaru jest przypisywana przede wszystkim dzięki pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Użycie symbolu (G) zostało zdefiniowane w art. 190 PWP. Najbardziej znanym polskim oznaczeniem geograficznym jest Oscypek.

 

– wskazuje z kolei na zarejestrowaną topografię układu scalonego. Oznaczenie to może być umieszczone bezpośrednio na topografii lub na produkcie zawierającym chronioną topografię.

 

Inne symbole stosowane dla praw własności przemysłowej i intelektualnej

 

– użycie symbolu TM nie zostało uregulowane w polskim porządku prawnym. Jego pochodzenia można upatrywać w prawie amerykańskim, aczkolwiek przepisy federalne Amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych (w skrócie USPTO) również nie precyzują sposobów jego użycia. Symbol TM umiejscowiony w górnym lewym rogu logo lub nazwy ma za zadanie wskazywać, że dane oznaczenie jest znakiem towarowym niezależnie od tego, czy podlega ochronie prawnej, czy nie.

Sam skrót, pochodzi z angielskiego słowa „trademark” oznaczającego po prostu „znak towarowy”. Zwyczajowo przyjęło się więc, że symbolu tego można używać dla oznaczeń: niezarejestrowanych, zgłoszonych do rejestracji, a także tych już zarejestrowanych.

– symbol SM jest pochodną od symbolu TM i oznacza znak usługowy (ang: service mark). Polskie prawo również nie definiuje zakresu jego użycia. Symbol SM ma za zadanie wskazywać, że oznaczane są nim usługi a nie produkty, tak jak jest w przypadku symbolu TM. Takie oznaczenie literowe znacznie rzadziej można spotkać na rynku.

Skrót od „copyright” czyli wyróżnik mający wskazywać, iż dana treść chroniona jest prawem autorskim. W Polsce prawo autorskie przysługuje twórcy, niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności, już od chwili powstania utworu.

„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).”

art. 1 ust. 1 ustawy o prawie aktorskim i prawach pokrewnych

Odpowiedzialność karna za fałszywe używanie oznaczeń literowych

Już na gruncie samej ustawy prawo własności przemysłowej określona została odpowiedzialność osób, które nie są uprawnione do posługiwania się symbolami (G), (T), czy „lic.”:

 „Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty niechronione patentem, dodatkowym prawem ochronnym, prawem ochronnym na wzór użytkowy lub prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny lub aresztu.

– art. 307 ust. 1 PWP

Tej samej karze podlegają osoby świadomie wprowadzające do obrotu takie przedmioty lub informujące, że korzystają one z ochrony prawnej. Z kolei każdej osobie, która nie jest uprawniona do używania symbolu (R) grozi grzywna.

 

 „Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.”

– art. 308 PWP

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o praktycznych aspektach symboli stosowanych przy znakach towarowych i innych podmiotach prawa własności intelektualnej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Nina Jankowska

Nina Jankowska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kancelarii Patpol. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, obecnie studiuje prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Kontakt z autorką

Podobne artykuły