Aktualności, Znaki towarowe

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego – czy warto je przeprowadzić przed dokonaniem zgłoszenia?

Badanie zdolności rejestrowej oznaczenia stanowi klucz do skutecznego uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego. Podmioty zainteresowane zgłoszeniem tego rodzaju przedmiotu prawa własności przemysłowej muszą liczyć się z tym, że podobne znaki mogą być już chronione wcześniejszymi prawami wyłącznymi. Zatem, aby uniknąć ryzyka naruszenia cudzych praw, warto przeprowadzić, w pierwszej kolejności, badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.

Procedura zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP, oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest szybkim i nieskomplikowanym procesem. Zgłoszenia można dokonać poprzez strony internetowe wyżej wymienionych instytucji. Mogłoby wydawać się, że oznaczenie, które przygotowaliśmy do zgłoszenia jest, w naszej ocenie, oryginalne. Na potwierdzenie tego, przeprowadziliśmy uprzednio prywatne śledztwo z wykorzystaniem popularnych przeglądarek internetowych. Powyższy, jedynie powierzchowny, sposób weryfikacji czy nasze oznaczenie ma szansę skutecznej rejestracji umożliwia odnalezienie nielicznych identycznych znaków. Nie unikniemy, tym samym, potencjalnych kolizji ze znakami towarowymi podobnymi do naszego oznaczenia. Należy zauważyć, że to właśnie znaki podobne będą stanowić największą ilość potencjalnych zagrożeń dla naszego procesu rejestracji.

Czym więc jest wskazane wyżej podobieństwo i jak należy je oceniać?  Jaki stopień i charakter podobieństwa stwarza ryzyko sporu z uprawnionymi do wcześniejszych znaków towarowych?

Odpowiedzi na powyższe pytania są bardzo obszerne i zostały zawarte w wielu opracowaniach dotyczących Prawa własności intelektualnej. Nie ma też jednej, prostej odpowiedzi, a cały system kształtowany poprzez orzecznictwo, oraz literaturę przedmiotu. Kluczowe jest też doświadczenie, nabyte poprzez wieloletnią praktykę, w analizie podobieństwa znaków towarowych. Należy również wskazać, iż badaniu podobieństwa poddawane jest przedstawienie wizualne oznaczenia, jak również wykaz towarów i usług, dla których znak ten zgłoszono. Co więcej, sam fakt zaistnienia podobieństwa na wyżej wymienionych polach, nie wyklucza możliwości koegzystencji znaków towarowych na rynku. Powyższe zależy od stopnia przedmiotowego podobieństwa.

O jakim rodzaju kolizji jest mowa w niniejszym artykule?

Należy pamiętać, iż w Urzędzie Patentowym RP, oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w ramach procesu rejestracji znaków towarowych, istnieje tzw. procedura sprzeciwowa. Tym samym, wyżej wymienione instytucje nie zajmują się weryfikacją czy nowo zgłoszony znak jest podobny do wcześniej zgłoszonych, oraz zarejestrowanych znaków towarowych. Nowe zgłoszenie podlega publikacji. Od momentu publikacji właściciele praw do wcześniejszych znaków towarowych mogą, w terminie 3 miesięcy, wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. O podobieństwie rozstrzygnie krajowy lub europejski urząd w ramach zainicjowanego postępowania sprzeciwowego. W przypadku gdy sprzeciw zostanie uznany za zasadny, rejestracja znaku nie dojdzie do skutku. Wiąże się również to z przepadkiem uiszczonych opłat oraz zwrotem wszelkich kosztów postępowania stronie przeciwnej. Należy również dodać, iż postępowanie to może być długotrwałe, bardzo kosztowne, oraz wieloinstancyjne.

Jak należy się uchronić przed ryzykiem przedmiotowej kolizji?

Istnieje bardzo skuteczny sposób na zminimalizowanie ryzyka kolizji z prawami do wcześniejszych znaków towarowych, tj. przeprowadzenie badania na podobieństwo znaków towarowych przez Rzecznika patentowego.

Przedmiotowe badanie odbywa się za pomocą specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do poszukiwań wcześniejszych, oraz podobnych znaków towarowych. Następnie, ujawnione znaki podawane są ocenie stopnia podobieństwa, bazującej na doświadczeniu oraz zasadach wypracowanych przez doktrynę. Badanie zakończone jest raportem zawierającym wyniki poszukiwań, oraz rekomendacje i oceną skutecznej możliwości rejestracji nowego znaku.

Czy warto jest przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przed jego zgłoszeniem?

W tym miejscu należy zauważyć, że przeprowadzenie przedmiotowego badania nie daje całkowitej gwarancji uzyskania rejestracji znaku towarowego, jednakże pozwala na zmaksymalizowanie szans powodzenia omawianego przedsięwzięcia. Przede wszystkim zapobiega ryzyku poniesienia dodatkowych, niepożądanych kosztów w ramach procedury rejestracyjnej i narażenia się na utratę możliwości dalszego używania swojej marki w ramach działalności gospodarczej. Przeprowadzenie badania umożliwia również dokonanie zmian w przedstawieniu wizualnym znaku oraz w wykazie towarów i usług, jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia. Wyżej wymienione modyfikacje pozwolą na zapobieżenie, zawczasu, kolizji z ujawnionymi, wcześniejszymi, oraz podobnymi znakami towarowymi, przy często małej ingerencji w pierwotny zamysł przedmiotu zgłoszenia.

Paweł Kochańczyk

Paweł Kochańczyk jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Reprezentuje klientów w postępowaniu administracyjnym i spornym przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), jak również w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Paweł Kochańczyk jest magistrem prawa, ukończył również Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej (UW).