Znaki towarowe

Używanie logo innej firmy na swojej stronie internetowej – na co uważać

Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego nabywa wyłączne prawo używania tego oznaczenia w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium.

Używanie w powyższym rozumieniu, oznacza:

– umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem;

– umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

– posługiwanie się nim w celu reklamy.

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszyciela zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia.

Sąd, rozstrzygając o naruszeniu może również orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu. W przypadku, gdy naruszenie jest niezawinione, sąd może także nakazać naruszycielowi zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego. Sąd może także orzec o będących własnością naruszającego bezprawnie oznaczonych towarach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich oznaczenia, w szczególności o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Katalog roszczeń przysługujących właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego jest zatem szeroki.

Często spotykamy się z sytuacją, w której zarejestrowany znak towarowy jest używany na stronie internetowej innego podmiotu. Czy jest to dozwolone i czy takie używanie stanowi naruszenie znaku? Jakie mogą być konsekwencję takich działań i w jaki sposób używać cudzego oznaczenia na swojej stronie?

Obowiązujące przepisy nie wskazują wprost możliwości umieszczenia logo na stronie internetowej. Użycie logo zarówno w formie graficznej jak i słowno-graficznej, w większości przypadków wymaga uzyskania zgody właściciela znaku. Zgoda taka przeważnie udzielana jest w formie umowy licencyjnej.

Istnieje jednak kilka sposobów legalnego używania cudzego logo na swojej stronie internetowej.

Dozwolone jest użycie logo w celach informacyjnych, pod warunkiem, że zostanie to dostatecznie wykazane. Używanie zarejestrowanego logo nie będzie objęte zakazem jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi. Ponadto, ekspozycja znaku na stronie nie może pozostawiać wątpliwości, iż jego użycie nie ma na celu reklamy.

W sytuacji, w której na stronie internetowej zostanie umieszczony znak towarowy innego przedsiębiorcy, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, po pierwsze koniecznie musi być to związane z prowadzoną działalnością i w sposób właściwy informować odbiorcę o charakterze i przeznaczeniu danego towaru lub usługi, po wtóre umieszczone logo i związane z tym dodatkowe informacje nie mogą wprowadzać klientów w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów i usług.

Przykładowo, prowadząc sklep internetowy można legalnie używać zarejestrowanych znaków towarowych, natomiast trzeba zwracać uwagę na odpowiedni sposób ich ekspozycji.

Użycie znaku na stronie internetowej nie będzie zgodne z uczciwymi praktykami jeżeli będzie wskazywało lub sugerowało powiązania gospodarcze, ekonomiczne, prawne pomiędzy właścicielem strony a właścicielem znaku towarowego lub też naruszy znak poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego lub renomy.

Legalne używanie oznaczenia na stronie internetowej jest również dozwolone, jeżeli doszło do tzw. „wyczerpania” prawa. Do wyczerpania prawa do znaku towarowego dochodzi, gdy towar ze znakiem został legalnie wprowadzony do obrotu przez właściciela tego znaku (lub za jego zgodą) i doszło do faktycznego wydania tego towaru. Takie wyczerpanie ma miejsce, gdy towar oznaczony znakiem został wprowadzony do obrotu na obszarze EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wprowadzenie towary oznaczonego danym znakiem towarowym w którymkolwiek z krajów należących do EOG skutkuje wyczerpaniem prawa do znaku towarowego na terytorium całego EOG.

W uzasadnionych przypadkach właściciel znaku może jednak sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów pomimo wyczerpania prawa do znaku towarowego. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy po wprowadzeniu towaru na rynek zmieni się lub znacznie pogorszy jego stan.

Umieszczanie zarejestrowanego oznaczenia na stronie internetowej może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, jednak mając na uwadze powyższe wskazówki, z pewnością można ich uniknąć.

 

Joanna Rafalska

Joanna Rafalska jest rzecznikiem patentowym w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe studia prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagielloński. W Patpol wspiera prace związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów kancelarii. Kontakt z autorką