Znaki towarowe

O czym warto pamiętać po rejestracji znaku towarowego?   

Uzyskanie prawa z rejestracji na znak towarowy czy to Unii Europejskiej (EUTM) czy prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP z jednej strony stwarza ogromne możliwości budowania i zabezpieczenia potencjału swojego znaku towarowego, a także daje dostęp do wielu możliwości wynikających z posiadania prawa własności przemysłowej a z drugiej strony te możliwości, wymagają  zaangażowania po stronie Uprawnionego z rejestracji znaku towarowego.

Strategia zarządzania chronionym znakiem towarowym zależy od właściciela tego znaku. Będzie ona wynikać z obszaru zainteresowań Uprawnionego do znaku towarowego, od jego firmy oraz portfela praw własności przemysłowej. Należy tutaj  zwrócić uwagę w szczególności na trzy kwestie:

 

Znak towarowy, który jest chroniony musi być używany!

Jak wspomnieliśmy powyżej, prawom towarzyszą obowiązki. Przyznane prawo z rejestracji znaku towarowego (lub prawo ochronne na znak towarowy zgodnie z polską ustawą Prawo Własności Przemysłowej) jest potężnym narzędziem, które pozwoli zbudować pozycję znaku towarowego na rynku. Posiadany monopol powinien jednak służyć konkretnemu celowi, w przeciwnym razie Uprawniony ryzykuje jego utratę.

Znak towarowy ma za zadanie odróżnić towary i (lub) usługi Uprawnionego od towarów i (lub) usług oferowanych przez konkurentów na rynku. Dlatego należy ze znaku towarowego chronionego korzystać. Jeśli nie będzie on używany przez Uprawionego, osoby trzecie mogą zakwestionować jego prawo do znaku towarowego ze względu na nieużywanie go. Przepisy prawa stanowią, że znak towarowy UE czy znak krajowy musi być używany w sposób rzeczywisty w Unii Europejskiej lub w Polsce przez pięć lat od momentu rejestracji (uzyskania prawa ochronnego).

Zgodnie z przepisami Prawa Własności Przemysłowej –prawo ochronne na znak towarowy może zostać wygaszone również w sytuacjach :

  • utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań  uprawnionego  stał  się  w obrocie  zwyczajowym  oznaczeniem  – składającym  się  wyłącznie  z elementów,  które  mogą  służyć  w obrocie  do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia,  sposobu,  czasu  lub  miejsca  wytworzenia,  składu,  funkcji  lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany;
  • działań Uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich, gdy znak towarowy może  wprowadzać  odbiorców  w błąd,  w szczególności  co  do  charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru;
  • wykreślenia  z właściwego  rejestru  podmiotu  mającego  osobowość  prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy;

 

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami używanie znaku towarowego to:

  • umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,  oferowaniu  i wprowadzaniu  tych  towarów  do  obrotu,  ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

 

  • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

posługiwaniu się nim w celu reklamy.

CA24 Mobile w nowej odsłonie

Poznaj nową aplikację bankową pełną korzyści

  • Korzyści, w których możesz dowolnie wybierać
  • Nareszcie prosty i intuicyjny świat Twoich finansów
  • Łatwy kontakt z nami, wtedy kiedy potrzebujesz

 

Zarejestrowany znak towarowy może zostać unieważniony!

Znak towarowy już chroniony może także zostać unieważniony w całości lub w części, jeżeli z powodu sposobu jego używania stanie się on powszechnie stosowaną nazwą towaru (np. POLAR, TERMOS, RACZKI, IRYSKI) lub usługi (np. CHWILÓWKI) lub gdy zacznie wprowadzać w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów i usług, dla których go zarejestrowano.

Fakt posiadania rejestracji znaku towarowego przez Uprawionego nie znaczy, że osoby trzecie przestaną go atakować. Ponadto osoby trzecie, które nie wniosły uwag lub sprzeciwu w wyznaczonym terminie w postępowaniu zgłoszeniowym już po publikacji zgłoszenia znaku towarowego w celach sprzeciwowych na podstawie argumentów o podobieństwie znaku towarowego i oznaczonych nim towarów  lub usług do ich wcześniejszego znaku towarowego, który oznacza identyczne lub podobne towary lub usługi jak późniejszy znak towarowy, mają jeszcze jedną szansę na unieważnienie przyznanego prawa wyłącznego.

Być może wydaje się to niesprawiedliwe, ale gdyby sytuacja uległa odwróceniu, taka możliwość mogłaby być dla Uprawionego zbawienna. Należy sobie wyobrazić tutaj sytuację, że nie udało się Uprawnionemu ze znaku towarowego zgłosić w porę sprzeciwu przeciwko jednemu ze znaków towarowych konkurenta.

Przedłożenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna procedurę, w której obie strony sporu prowadzą wymianę argumentów. Ostatecznie, w przypadku braku porozumienia decyzję podejmie EUIPO lub UPRP procedujący w trybie spornym.

Różnica między wygaszeniem prawa ochronnego na znak towarowy a unieważnieniem prawa ochronnego na znak towarowy polega na tym, że unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego ma moc wsteczną (całkowicie usuwa go z rejestru znaków towarowych), a wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek z powodu nieużywania ma zastosowanie od daty złożenia takiego wniosku do UPRP czy EUIPO.

 

Możliwość dalszej rejestracji znaku towarowego w innych krajach !

W miarę upływu lat strategia Uprawnionego ze znaku towarowego oraz jego firma mogą się rozwijać. Jeśli plany biznesowe Uprawnionego wykraczają poza Unię Europejską (UE), lub Polskę można starać się o rozszerzenie rejestracji znaku towarowego poza granice UE czy Polski.

Można to osiągnąć na wiele sposobów. Można przedłożyć indywidualne zgłoszenia bezpośrednio do urzędów krajowych poszczególnych państw zajmujących się ochroną własności intelektualnej, bądź dokonać zgłoszenia międzynarodowego na podstawie Porozumienia Madryckiego i  protokołu do Porozumienia Madryckiego.

Protokół madrycki jest kluczowym narzędziem dla międzynarodowej ochrony znaków towarowych. Stanowi on międzynarodowy system rejestracji prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie i został ratyfikowany przez wiele państw na całym świecie, w tym prawie wszystkie państwa europejskie, Stany Zjednoczone, Japonię, Australię, Chiny, Rosję, a w październiku 2004 r. również przez Unię Europejską.

 

Uprawniony ma prawo wskazać, że jego znak został zarejestrowany!

Uprawniony ze znaku towarowego ma prawo wskazać, że jego znak jest już chroniony poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. ®

Umieszczenie symbolu R przy znaku towarowym już zarejestrowanym jest rekomendowane, ponieważ udowodniono, że symbol ten zwiększa prestiż danej firmy – budzi większą wiarygodność w oczach kontrahentów. Ponadto, dzięki umieszczeniu ® przy swoim znaku towarowym Uprawniony może pokazać konkurencji, że jego znak towarowy jest chroniony w urzędzie patentowym np. w Polsce.

 

        

 

 

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu!

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może przenieść prawo do znaku towarowego na inny podmiot na podstawie umowy sporządzonej na piśmie. Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisania do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP decyzji o przeniesieniu prawa ochronnego danego znaku towarowego na inną spółkę czy osobę fizyczną.

 

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem licencji!

Uprawniony  z prawa  ochronnego  na  znak  towarowy  może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego,  poprzez  umieszczenie  oznaczenia  „lic.”  w sąsiedztwie  znaku towarowego.

 

Prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na okres czasu ! Należy pamiętać o przedłużaniu prawa ochronnego co 10 lat na kolejne okresy ochrony!

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony. Czynność ta może być wykonywana w nieskończoność – tak długo jak znak towarowy jest niezbędny Uprawnionemu.

 

 

 

Agnieszka Skrzypczak

Agnieszka Skrzypczak jest rzecznikiem patentowym specjalizującym się w zakresie znaków towarowym i wzorów przemysłowych. W 2002 roku uzyskała uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Od 2004 roku posiada również uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. Jest członkiem INTA (Międzynarodowego Zrzeszenia Znaków Towarowych) oraz PIRP (Polskiej Izby Rzeczników Patentowych). Kontakt z autorką