Znaki towarowe

Znak towarowy jaki jest każdy widzi… ale czy na pewno? Część 7 – znak ruchomy

O tym co to jest znak towarowy i jaka jest jego prawna definicja była mowa we wcześniejszych artykułach niniejszego cyklu. Kolejnym z rodzajów znaków towarowych nietypowych (obok tych najbardziej popularnych jak znaki słowne, słowno-graficzne czy graficzne) jest znak towarowy ruchomy.

Znak towarowy ruchomy to znak, który składa się z określonego ruchu lub zmiany ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia.

Określenie „składa się” oznacza, że oprócz samego ruchu, taki znak towarowy może zawierać słowa, elementy graficzne, animowane postaci.

Ten rodzaj znaku towarowego należy przedstawić poprzez przekazanie pliku wideo albo za pomocą serii następujących po sobie nieruchomych obrazów ukazującej ruch lub zmianę układu. W przypadku wykorzystania nieruchomych obrazów powinny być one ponumerowane lub opatrzone opisem wyjaśniającym ich kolejność.

Plik ze znakiem towarowy ruchomym musi mieć format MP4 i nie może przekraczać 50MB.

Plik ze znakiem ruchomym w przypadku dokonywania zgłoszenia elektronicznie może być po prostu załączony do elektronicznego podania a w przypadku dokonywania zgłoszenia tradycyjnie w postaci papierowej powinien być umieszczony na odpowiednim nośniku – czyli pendrive, płyta CD, DVD i dołączony do podania.

Gdy znak ruchomy jest przedstawiony jako seria następujących po sobie obrazów nie ma ograniczenia co do ich ilość ale trzeba pamiętać, o tym, że:

  • w przypadku zgłoszeń elektronicznych – muszą one mieścić się w jednym pliku jpg. na jednej stronie;
  • w przypadku zgłoszeń w formie papierowej – w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 8 cm x 8 cm i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Obrazy należy ponumerować lub przedłożyć opis wyjaśniający sekwencję. Opis znaku musi być zgodny z reprezentacją znaku i nie powinien rozszerzać jej zakresu. Jeśli oznaczenie zawiera kolory należy je również wymienić w opisie.

Poniżej przykład znaków ruchomych zarejestrowanych/zgłoszonych w EUIPO i UP RP:

 

EUTM 017586521 zarejestrowany na rzecz Telia Company AB ze Szwecji i przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45: m.in. do Automatyczne sekretarki; Sprzęt do komunikacji; Zarządzanie w działalności gospodarczej; Administrowanie działalności gospodarczej; Usługi polegające na obciążaniu i uznawaniu rachunków finansowych; Montaż, instalacja, serwis, serwis oraz naprawa instalacji i sprzętu w dziedzinie sieci danych oraz telekomunikacyjnych i łącznościowych; Poczta elektroniczna; Wysyłanie i odbieranie (transmisja) informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych; Rozrywka; Wypożyczanie zapisanych dźwięków i obrazów; Leasing programów radiowych i telewizyjnych; Badania naukowe i przemysłowe; Programowanie komputerów; Badania techniczne; Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób; Usługi zabezpieczania budynków.

 

EUTM 017286295 zarejestrowany na rzecz Ports Group AB ze Szwecji i przeznaczony do oznaczania usług w klasach 35, 42, 45 m.in. do Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej; Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej; Usługi technologii informacyjnej w zakresie zarządzania nazwami domen, serwerami nazw domen, witrynami internetowymi, znakami towarowymi, hostingiem poczty elektronicznej i hostingiem serwerów dla klientów; Usługi monitorowania znaków towarowych; Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów; Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego; Usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego; Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne]”.

 

EUTM 017952705 zarejestrowany na rzecz ENEL S.p.A. z Włoch i przeznczony do oznaczania towarów i usług w klasach 04, 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 m.in. dla „Paliwa i materiały oświetleniowe; Elektryczne alternatory do maszyn; Elektroniczne rozruszniki do silników; Kotły parowe [części maszyn]; Baterie elektryczne; Akumulatory, elektryczne, do pojazdów; Adaptery sieciowe; Zasilacze sieciowe; Kotły; Bojlery gazowe; Bojlery, inne niż części maszyn; Bojlery do użytku domowego; Bojlery elektryczne; Bojlery przemysłowe; Świece elektryczne; Samochody elektryczne, Prace biurowe; Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych; Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych; Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług;

Agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z gazu; Agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej; Agencje pobierające opłaty za gaz lub energię elektryczną; Nakładanie osłon na kable; Agencje informacyjne, Magazynowanie energii elektrycznej; Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci; Działalność sportowa i kulturalna; Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych; Pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych; Monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu; Projektowanie płytek obwodów elektrycznych; Projektowanie systemów składowania”

 

R.287049 zarejestrowany na rzecz The Procter & Gamble Company z USA  i przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 03:”środki piorące i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; środki do pielęgnacji, zabezpieczania i poprawy wyglądu tkanin; środki zmiękczające do tkanin; środki wzmacniające do tkanin; mydła do użytku domowego”.

EUTM 003429909 zgłoszony na rzecz Nokia Corporation z Finlandii i przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach : 09, 28, 38, 41 m.in. dla aparatów do nagrywania, odtwarzania i reprodukcji obrazu i dźwięku,  gier i zabawek, usług telekomunikacyjnych, usług edukacyjnych;

 

Z.503050 zgłoszony na rzecz FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Poznania i przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 9, 35, 36, 38, 41 m.in. dla komputerowe bazy danych; muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach; oprogramowanie; oprogramowanie gier; produkcja materiałów reklamowych i reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, kampanie marketingowe, sponsorowanie działalności sportowej; usługi telekomunikacyjne; usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej; usługi organizowania gier i konkursów; prowadzenie konkursów w Internecie; gry internetowe, gry oferowane on-line; organizacja imprez i konkursów związanych ze sportem;

Znaki towarowe ruchome (tak jak innego rodzaju znaki towarowe) są przedmiotem badania przez Urząd Patentowy RP co do ewentualnych przeszkód do uzyskania prawa ochronnego na taki znak.

W związku z powyższym należy zwracać uwagę na to czy przeciętny odbiorca zmieniające się obrazy będzie postrzegał jako znak towarowy i czy taki znak zawiera wystraczająco odróżniające elementy, które umożliwiają zapamiętanie znaku za pomocą jednego aktu poznawczego.

Urząd Patentowy RP (UPRP) czy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) rozpatrując zgłoszenie znaku towarowego ruchomego może odmówić udzielenia prawa ochronnego na taki znak gdy:

  1. znak ruchomy zawiera zbyt dużo elementów;
  2. znak ruchomy w swojej koncepcji zawiera elementy łączące się nierozerwalnie z towarem, który ma oznaczać lub opisuje właściwości tego towaru;

Dlatego gdy masz pomysł na oznaczenie swoich towarów lub usług znakiem towarowym ruchomym a nie jesteś na 100 % pewien czy taki znak ma wystraczający charakter odróżniający zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalnych pełnomocników (rzeczników patentowych) mających doświadczenie w zgłaszaniu znaków towarowych przed UPRP czy EUIPO.

A jeśli nie znak ruchomy to może znak towarowy będący hologramem? O takim rodzaju znaku towarowego będzie można przeczytać w następnym artykule niniejszego cyklu już niebawem.

 

 

Agnieszka Skrzypczak

Agnieszka Skrzypczak jest rzecznikiem patentowym specjalizującym się w zakresie znaków towarowym i wzorów przemysłowych. W 2002 roku uzyskała uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Od 2004 roku posiada również uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego. Jest członkiem INTA (Międzynarodowego Zrzeszenia Znaków Towarowych) oraz PIRP (Polskiej Izby Rzeczników Patentowych). Kontakt z autorką